Næringslivet må våkne!

Tyverier rettet mot næringslivet og retailbransjen er stabilt høyt her i landet. Kriminelle skviser alt de kan av verdier ut av sitronen Norge. Vi opplever at kriminelle grupperinger finner Norge spesielt attraktiv å komme til. Vi er godtroende, har lavt sikkerhetsnivå og våre verdigjenstander er lett tilgjengelige.

Erfaringer fra mangeårig arbeid i handelsnæringen gir oss grunn til å tror at mørketallene er skrekkelig mye høyere enn hva som fremkommer i politiets statistikker. Dette er ikke bare politiets feil. Manglende anmeldelser fra næringen gjør at statistikkene ikke er «oppdaterte».

Næringslivet velger bort å anmelde

Årsaken er at bedrifter har valgt bort det å anmelde. Det blir for mye heft. Næringen føler de får for lite igjen når anmeldelser ikke blir behandlet på en ordentlig måte. Henleggelser og manglende etterforskning er gjengangere ifølge bedriftsledere. Frustrasjonen er forståelig. Politiet er lite flinke til å følge med i tiden. Det er for eksempel mange år siden handelsnæringen etterspurte digitale anmeldelser.

Næringslivet må ikke gi opp. Det er signaler fra politiet som gjør at vi fornemmer nye takter og mer målrettet arbeid i etaten. Det er i ferd med å skje noe positivt og da må også næringslivet brette opp ermene og re-starte sitt forhold til det å avdekke kriminalitet i eget bo. Gjøres det vil politiarbeidet effektiviseres og ressursene kan brukes der de virkelig trengs.

Frokostmøte hos Oslo handelsstands Forening

På frokostmøte hos Oslo handelsstands Forening (OHF) nylig fortalte Politiførstebetjent Morten Haukeland ved Sentrum politistasjon ifølge Aktuell Sikkerhet, «– Det er ikke politiet, men som oftest gårdeierne, serveringsstedene og butikkeierne som eier problemene som oppstår. Derfor er det viktig at dere er deres ansvar bevisst når noe skjer. Sørg for – enten selv eller ved hjelp av vekterne dere engasjerer – å få mest mulig relevante opplysninger inn i anmeldelsene dere leverer. På den måten økes muligheten for oppklaring. Dere må holde orden i eget hus. Det er noe som spiller oss gode, og som bidrar til at vi sparer mye unødig arbeid og utrykninger – noe som igjen frigjør ressurser til bruk når det virkelig oppstår behov.»

Arbeidsmetoder må endre

Retailbransjen er de som lider spesielt av mangelfulle tiltak rettet mot hverdagskriminalitet. Næringen må også ta inn over seg at flere tiltak som gjøres av næringen selv, er utgått på dato og fungerer dårlig overfor godt organiserte kriminelle miljøer. Arbeidsmetoder må endres i takt med den kriminelle utvikling. En mer framoverlent praksis må til.

Når kriminelle ikke blir tatt på fersk gjerning, anmeldt og straffet for sine handlinger skaper det en grobunn for økt rekruttering. Det er rett og slett en stor underrapportering fra handelsbedrifter selv som bidrar til dette. Hadde handelsnæringen sørget for i større grad å servere tyvene på sølvfat til politiet hadde statistikken sett annerledes ut. Da ville anmeldte butikktyverier mangedoblet seg. Vi hadde sett flere anmeldelser som går på underslag begått av bedrifters egne ansatte.

Gjør handelsbedrifter nok for å sikre sine verdier?

Medlemsforeningen Oslo Handelsstands Forening (OHF) har utarbeidet trygghetsoblaten «Trygg handel». Dette skal vise at virksomheten har gjennomført trygghetstiltak etter å ha fått god veiledning, råd og tips for å unngå butikktyverier og interne misligheter, samt sikret sine verdier på en betryggende måte.

Som OHF sin trygghetsrådgiver har vårt bidrag vært kunnskap og kjennskap til kriminalitet, svinn og svindel. De krav som ligger til grunn for å få oblaten «Trygg handel» gir retailbransjen en god mulighet for å re-starte sitt arbeid for færre butikktyveri, lavere svinn og ikke minst bli mindre sårbar for kriminalitet.

Trygg handel gir trygg lønnsomhet

Nå ønsker politiet et større samarbeid med næringslivet. En samhandling som vil gjøre samfunnet bedre i stand til å takle de utfordringer som kriminalitet fører med seg. Når politiet snakker i store bokstaver og slår alarm, vet vi at det er tid for et kraftig skippertak. Da har situasjonen eskalert til et nivå hvor en kraftinnsats er nødvendig. Politiet er ikke godt nok rustet til den utfordring sier Kripos. Da må næringslivet trø til og hjelpe til å redde situasjonen når politikere ikke gir politiet nok ressurser.

Når kriminalitet lønner seg, blir fristelsen for stor og den øker i omfang. Menneskeheten er grådige, utspekulert og tar lite hensyn til de som utnyttes. Slik opererer de kriminelle miljøer, hensynsløst.

Næringslivet bør våkne opp og sette kriminalitet høyere på dagsorden. De bør ta imot den utstrakte hånden politiet kommer med.

Bedre samhandling mellom politi og næringsliv

En større samhandling mellom politi og næringsliv i det daglige må til for å få resultater raskt. Det vil innvirke positivt på hverdagskriminaliteten mange kjenner på kroppen.

Vi vet at en slik samhandling kan fungere i praksis. I Oslo sentrum har politiet etablert et «samarbeidsmøte» hvor involverte vaktselskaper, gårdeiere og Oslos bymiljøetat treffes hver uke. Der snakker vi om de utfordringer som oppleves vanskelige. Der får kriminalitetsutfordringer konkret oppmerksomhet. Det gir et handlingsmønster som gir straffereaksjoner som forebygger og virker preventivt overfor kriminelle miljøer.

Når dette opplegget fungerer i Oslo sentrum er det en god nok grunn for at flere steder i Norge bør prøve ordningen. Et arbeid som vil demme opp for den negative utvikling av vinningskriminalitet. Det vil føre til trygg handel og et tryggere handlemiljø.

Det må jo sies å være positivt!

Ta kontakt med Steinar Vadla Risa på tlf. +47 90 75 58 11 for en hyggelig prat om sikkerhetsledelse som trygger mennesker og verdier.

Vi setter = tegn mellom trygghet og trivsel. Det skaper trygg handel og trygg by.

NB! En økning i antall tyverier på Oslo lufthavn (OSL), leser vi i Dagbladet. I flere år har denne type overskrift preget media før sommeren. Bør vi forvente at Oslo lufthavn blir tryggere?

Les vår bloggpost om utfordringen.

Du trenger ikke gå deg vill i jungelen av produkter og tjenester! Vi tar jobben med sikkerhetsledelse for deg. 

Ønsker noen mer informasjon om oss. Ta kontakt.

Foredrag og workshops

Vil du lære mer om trender i kriminalitetsbildet i Norge? BySheriffen holder engasjerende foredrag og workshops om sikkerhet, svinnreduksjon og kriminalitetsforebygging.

TA KONTAKT